Regulamin

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO www.obox.pl

Niniejszy regulamin ma na celu wskazanie najważniejszych zagadnień związanych z korzystaniem z serwisu internetowego www.obox.pl, jak również wyjaśnienie zasad, warunków i przebiegu procesu świadczenia usług przez oBox oraz Przewoźnika.

§1

Objaśnienie pojęć

 1. oBox - Aneta Orzechowska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: „OBOX Aneta Orzechowska” w Warszawie, ul. Heroldów 10B lok. 55, 01-991 Warszawa, NIP: 8351353461, REGON: 015220460.
 2. Serwis –internetowy serwis brokerski obox.pl, którego właścicielem i administratorem jest Aneta Orzechowska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: „OBOX Aneta Orzechowska” w Warszawie, ul. Heroldów 10B lok. 55, 01-991 Warszawa, NIP: 8351353461, REGON: 015220460.
 3. Przewoźnik - DPD Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-274), ul. Mineralna 15, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000028368, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 5260204110, REGON: 012026421.
 4. Użytkownik – każdy podmiot /osoba fizyczna, prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej której przepisy szczególne nadają osobowość prawną/ korzystający z serwisu internetowego obox.pl oraz podmiot składający zamówienie na usługi świadczone przez oBox.
 5. Zleceniodawca – każdy podmiot dokonujący transakcji, który skutecznie złożył zamówienie na usługi świadczone przez oBox za pośrednictwem formularza zamówienia dostępnego w zakładce serwisu - „Wyślij paczkę”.
 6. Konsument – zleceniodawca będący osobą fizyczną, który składa zamówienie w celach niezwiązanych bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą i zawodową.
 7. List przewozowy – podstawowy dokument, który potwierdza zawarcie umowy o świadczenie usług, na jego podstawie odbywa się transport przesyłki.
 8. Usługa spedycyjna – świadczona przez Przewoźnika usługa transportu przesyłki, pomiędzy Polską a innymi państwem wyszczególnionym, w zakładce „Oferta cenowa”.
 9. Przesyłka – paczki, palety oraz przesyłki korespondencyjne składające się na jedne zamówienie złożone przez Zleceniodawcę i podlegająca doręczeniu do jednego odbiorcy.
 10. Przesyłka międzynarodowa - przesyłka nadana z terytorium Polski i adresowana poza jej granicę, do jednego z państw wyszczególnionych w zakładce „Oferta cenowa” lub przesyłka nadana z terytorium jednego z wyszczególnionych tam państw, która podlega doręczeniu do adresata w Polsce.

§2

Postanowienia ogólne

 1. Właścicielem serwisu jest oBox.
 2. oBox nie świadczy usług transportowych ani kurierskich, które to usługi powierzone zostały Przewoźnikowi.
 3. oBox jest serwisem brokerskim, pośredniczącym pomiędzy Zleceniodawcą i Przewoźnikiem, umożliwiającym złożenie zlecenia transportu przesyłki, tj. usługi spedycyjnej pomiędzy Polską i jednym z państw wyszczególnionych w zakładce „Oferta cenowa” do których należą: Austria, Belgia, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Holandia, Irlandia Północna, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Niemcy, Polska, Słowacja, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy, Irlandia (dostępne wyłącznie w eksporcie).
 4. Przedmiotem usług oBox są przesyłki międzynarodowe.
 5. Przewoźnik świadczy usługi spedycyjne w obrocie międzynarodowym zgodnie z „Regulaminem świadczenia usług w obrocie międzynarodowym DPD Polska Sp. z o.o.” oraz „Szczegółowymi warunkami świadczenia usług DPD Polska Sp. z o.o.”, które określone zostały w odpowiednio Załączniku Nr 1 i 2, które stanowią integralną część niniejszego Regulaminu.
 6. Z usług oBox mogą korzystać osoby fizyczne, które posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym przepisy szczególne przyznają osobowość prawną.

§3

Złożenie zamówienia i jego realizacja

 1. Dla celów złożenia zamówienia na stronie serwisu i skorzystania z usług oBox nie jest wymagana rejestracja oraz założenie konta internetowego.
 2. Warunkiem świadczenia usług przez oBox jest prawidłowe wypełnienie formularza dostępnego w zakładce serwisu - „Wyślij paczkę” oraz dokonanie płatności za zleconą usługę zgodnie z zasadami określonymi w zakładce „Płatności”. Kwota należna za usługę wyliczana jest każdorazowo na podstawie aktualnie obowiązujących cenników Przewoźnika, dostępnych na stronie internetowej www.dpd.com.pl.
 3. oBox skieruje zamówienie do realizacji dopiero wówczas, gdy Zleceniodawca dokona zapłaty całości należności za zleconą usługę, przez co rozumieć należy zaksięgowanie środków pieniężnych na rachunku bankowym oBox, z wyjątkiem płatności kartą kredytową za pośrednictwem systemu Dotpay, PayPal, gdzie za dzień zapłaty uznaje się dzień otrzymania potwierdzenia o obciążeniu karty. Jeżeli zapłata nie zostanie dokonana w terminie dwóch dni od dnia złożenia zamówienia, podlega ono anulowaniu przez oBox.
 4. Zleceniodawca ma prawo żądać informacji na temat aktualnie obowiązującego cennika Przewoźnika oraz wyceny usługi spedycyjnej świadczonej przez Przewoźnika.
 5. Składając zamówienie na usługi świadczone przez oBox za pośrednictwem zakładki „Wyślij paczkę”, Zleceniodawca oświadcza, iż zapoznał się z następującymi zakładkami dostępnymi w ramach serwisu: Regulaminem, Polityką prywatności, Płatnościami, Zasadami pakowania oraz Ważnymi informacjami, jak również z „Regulaminem świadczenia usług w obrocie międzynarodowym DPD Polska Sp. z o.o.” i „Szczegółowymi warunkami świadczenia usług DPD Polska Sp. z o.o.”, stanowiącymi załączniki do niniejszego Regulaminu oraz akceptuje ich postanowienia bez zastrzeżeń i zobowiązuje się do ich stosowania.
 6. Złożenie zamówienia na usługi świadczone przez oBox następuje za pośrednictwem zakładki „Wyślij paczkę”. Narzędzie serwisu wylicza cenę transportu przesyłki/przesyłek w oparciu o informację wprowadzone przez Zleceniodawcę. Zleceniodawca zobowiązuje się do wprowadzenia do formularza sprawdzonych, rzetelnych i zgodnych ze stanem faktycznym informacji w zakresie wagi, rozmiarów, wartości i zawartości przesyłki. Zgodnie z postanowieniami kolejnych ustępów Regulaminu, Zleceniodawca zostanie obciążony wszelkimi dodatkowymi kosztami dochodzonymi przez Przewoźnika od oBox, związanymi z błędnie wprowadzonymi przez Zleceniodawcę danymi w procesie składania zamówienia.
 7. W przypadku przekroczenia dopuszczalnych wymiarów lub wagi przesyłki oBox zastrzega sobie prawo do pobrania kary umownej w wysokości 200 PLN.
 8. Niezależnie od kary umownej określonej w ust. 7 niniejszego paragrafu oraz pobranej już płatności za usługę, w sytuacji, gdy waga lub wymiary paczki okażą się niezgodne z informacjami podanymi przez Zleceniodawcę w momencie składania zamówienia lub w przypadku gdy Zleceniodawca błędnie poinformuje Przewoźnika o rodzaju wybranej usługi, oBox.pl zastrzega sobie prawo do obciążenia Zleceniodawcy dopłatą opiewającą na całkowitą wysokość szkody wynikającą z naliczenia przez Przewoźnika dodatkowych opłat z tytułu niedotrzymania warunków zamówienia. Dopłata naliczana jest zgodnie z należnościami pobieranymi w takim przypadku przez Przewoźnika oraz następuje na podstawie faktury VAT, która doręczona zostanie Zleceniodawcy drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany podczas składania zamówienia.
 9. oBox niniejszym zastrzega sobie prawo do naliczania z tytułu opóźnienia w płatnościach odsetek maksymalnych na podstawie art. 359 § 21 k.c. W przypadku nie dokonania zapłaty za fakturę we wskazanym terminie, oBox skieruje do Zamawiającego wezwanie do zapłaty z tytułu opóźnienia w płatnościach wynikających z przekroczenia dopuszczalnych wymiarów lub wagi przesyłki.
 10. Gdy wskazany w wezwaniu do zapłaty termin płatności upłynie bezskutecznie oBox uprawniony będzie do przekazania sprawy do odpowiednich instytucji zajmujących się windykacją należności pieniężnych, co wiąże się z poniesieniem przez Zleceniodawcę dodatkowej opłaty w wysokości 60 PLN, jak również do skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego.
 11. W przypadku nadania lub doręczenia przesyłki z kodów pocztowych ujętych w tabeli dopłat strefowych na stronie internetowej Przewoźnika pobierana jest dodatkowa opłata za paczkę w wysokości 87 PLN.
 12. Należy zwrócić szczególną uwagę na poprawność danych adresowych adresata i odbiorcy wprowadzanych do formularza podczas składania zamówienia. Przekazanie błędnych lub niepełnych informacji zwalnia oBox i Przewoźnika od odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi.
 13. Składający zamówienie Zleceniodawca jednocześnie oświadcza, iż zapoznał się z wykazem rzeczy wyłączonych od przewozu określonym w zakładce serwisu - „Zasady pakowania”, „Regulaminie świadczenia usług w obrocie międzynarodowym DPD Polska Sp. z o.o.” oraz w „Szczegółowych warunkach świadczenia usług DPD Polska Sp. z o.o.” i oświadcza, że żadna z wymienionych tam rzeczy nie znajduje się w przesyłce powierzonej do świadczenia usługi spedycyjnej. W przypadku umieszczenia w przesyłce rzeczy niezgodnych ze wskazanymi regulacjami Zleceniodawca ponosi pełną odpowiedzialność zarówno finansową, jak i karną za jakiekolwiek dopłaty którymi z tego tytułu zostanie obciążony oBox.
 14. Zleceniodawca zobowiązany jest do wydania przesyłki w stanie umożliwiającym jej prawidłowy przewóz, bez ubytków i uszkodzeń. Jeżeli przesyłka wymaga opakowania, Zleceniodawca jest zobowiązany do opakowania przesyłki w sposób umożliwiający jej prawidłowy przewóz, zgodny z zasadami określonymi w zakładce serwisu – „Zasady pakowania” oraz wymogami Przewoźnika określonymi w „Regulaminie świadczenia usług w obrocie międzynarodowym DPD Polska Sp. z o.o.” stanowiącym załącznik do niniejszego Regulaminu. W sytuacji nieodpowiedniego opakowania lub zabezpieczenia paczki, Przewoźnik uprawniony jest według własnego wyboru do opakowania i zabezpieczenia przesyłki na koszt i niebezpieczeństwo Zleceniodawcy lub do zrzeczenia się odpowiedzialności za uszkodzenia przesyłki wynikające z nieprawidłowego opakowania lub zabezpieczenia przesyłki.
 15. Zleceniodawca zobowiązany jest do oznaczenia oraz należytego zabezpieczenia przesyłek zawierających towary i rzeczy szklane lub zawierające szklane elementy. Przewoźnik może odmówić ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności za uszkodzenie tego rodzaju przesyłek jeżeli nie zostały należycie zabezpieczone w transporcie.
 16. Dowodem zawarcia umowy o świadczenie usług jest list przewozowy lub inny równoważny dokument, w szczególności protokół przekazania podpisany przez Zleceniodawcę i Przewoźnika, sporządzony zgodnie z wymogami i standardami Przewoźnika. List przewozowy zostanie Zleceniodawcy pozostawiony przez kuriera przy odbiorze paczki.
 17. Zleceniodawca jest zobowiązany do zadeklarowania zawartości oraz wartości przesyłki na liście przewozowym. W zaistnieniu sytuacji utraty, ubytku lub uszkodzenia przesyłki Przewoźnik ponosi z tego tytułu odpowiedzialność jedynie w przypadku gdy zawartość oraz wartość przesyłki była prawidłowo określona w liście przewozowym.
 18. Pracownicy Przewoźnika (kurierzy) nie mają możliwość skontaktowania się telefonicznie z nadawcą lub odbiorcą przesyłki w celu umówienia terminu odbioru lub dostawy przesyłki.
 19. Gwarantowanym terminem doręczenia przesyłek jest 14 dni roboczych, gdzie dzień odbioru jest dniem "0". Paczki doręczane są od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 19:00.
 20. Proponowane terminy doręczeń wyliczone są na podstawie średniego czasu doręczania przesyłek pomiędzy wybranymi państwami i nie są gwarantowanymi terminami doręczenia przesyłki do odbiorcy.
 21. Zleceniodawca może anulować zamówienie bezpłatnie do momentu przystąpienia przez oBox do jego realizacji. W takim przypadku opłata za usługę nie zostanie naliczana, a kwota już uiszczona na poczet zamówienia zostanie Zleceniodawcy zwrócona.

§4

Odstąpienie od umowy przez konsumenta

 1. Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy o świadczenie usług w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia, a więc od dnia złożenia zamówienia jednak nie później niż do chwili przekazania przez oBox przesyłki do realizacji przez Przewoźnika
 2. W przypadku odstąpienia od umowy, umowę uważa się za niezawartą.
 3. Odstąpienie od umowy następuje poprzez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, które może nastąpić również drogą elektroniczną na następujący adres e-mail oBox: obox@obox.pl W przypadku gdy odstąpienie od umowy zostanie złożone drogą elektroniczną, oBox zobowiązuje się do niezwłocznego przesłania Konsumentowi na trwałym nośniku potwierdzenia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 4. W przypadku określonym w ust. 1 oBox zobowiązuje się do niezwłocznego, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwrotu wszelkich dokonanych przez Konsumenta płatności.
 5. W razie skorzystania przez Klienta z prawa do odstąpienia od umowy po ww. terminach, w szczególności po przekazaniu przez oBox zlecenia do realizacji do Przewoźnika, Klient może zostać obciążony kwotą manipulacyjną w wysokości 20 PLN. Zwrot następuje na polskie konto walucie PLN.
 6. W innych sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie do kwestii odstąpienia Konsumenta od umowy zawartej na odległość zastosowanie znajdują postanowienia Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawa konsumenta.

§5

Odpowiedzialność

 1. Każda przesyłka ubezpieczona jest na warunkach i zasadach określonych w Umowie zawartej pomiędzy Przewoźnikiem a ubezpieczycielem oraz zgodnie z warunkami ubezpieczenia przesyłek określonymi w „Regulaminie świadczenia usług w obrocie międzynarodowym DPD Polska Sp. z o.o.”, stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 2. oBox nie ponosi odpowiedzialności prawnej ani finansowej za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi przez Przewoźnika oraz Zleceniodawcę. Odpowiedzialność za wszelkie roszczenia odszkodowawcze wynikające z uszkodzenia, ubytku lub zgubienia przesyłki obciąża Przewoźnika. Wszelkie sprawy związane z nieprawidłowym wykonaniem usługi spedycyjnej przez Przewoźnika winne być kierowane bezpośrednio do Przewoźnika z zastosowaniem trybu i zasad określonych w „Regulaminie świadczenia usług w obrocie międzynarodowym DPD Polska Sp. z o.o.”, stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu, jak również z poszanowaniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 3. Reklamacje w zakresie usług świadczonych przez Przewoźnika składa się za pośrednictwem „Formularza zgłoszenia reklamacji” dostępnego na stronie www.dpd.com.pl, w zakładce „Moje DPD”, gdzie określone zostały również wszelkie dokumenty wymagane do skutecznego złożenia reklamacji.
 4. Należy pamiętać o sprawdzeniu stanu i zawartości przesyłki przed podpisaniem stosownych dokumentów potwierdzających jej odbiór w obecności kuriera. W przeciwnym wypadku Przewoźnik może zrzec się odpowiedzialności za ewentualne braki lub uszkodzenia przesyłki, albowiem roszczenia z tytułu nienależytego wykonania usługi wygasają wskutek przyjęcia przesyłki bez zastrzeżeń.
 5. W przypadku, gdy przesyłka importowa (transportowana z zagranicy do Polski) będzie posiadała widoczne, zewnętrzne uszkodzenia, konieczne jest spisanie protokołu szkody w obecności kuriera w  momencie odbioru przesyłki. Jest to niezbędne do rozpoczęcia procesu reklamacyjnego. Protokół szkody spisany po odbiorze przesyłki od kuriera nie gwarantuje uznania reklamacji.
 6. W przypadku przesyłki eksportowej (z Polski za granicę) kurierzy nie wypisują protokołów szkody. Przy widocznych zewnętrznych uszkodzeniach kurier musi na dokumentach potwierdzających doręczenie paczki zaznaczyć opcję „uszkodzenie” (z angielskiego – „damaged”). Niniejszy zapis jest niezbędny do rozpoczęcia procesu reklamacyjnego. Zaleca się również wykonanie zdjęcia.
 7. Przewoźnik wydaje decyzje w sprawie reklamacji nie później niż 30 dni od momentu otrzymania kompletu dokumentów reklamacyjnych.

§6

Postanowienia końcowe

 1. Aktualny regulamin obowiązuje od dnia 10.11.2017 roku. oBox zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu oraz zobowiązuje się do poinformowania Użytkowników o każdej zmianie w zakresie obowiązującego regulaminu niezwłocznie po ich wprowadzeniu. Wprowadzone zmiany nie będą miały zastosowania do zamówień złożonych przed zmianą Regulaminu. W takim przypadku zastosowania znajdzie poprzednia wersja Regulaminu do której Zleceniodawca będzie miał dostęp na stronie serwisu.
 2. Prawem właściwym dla umowy o świadczenie usług zawartej pomiędzy Zleceniodawcą a Obox jest prawo polskie.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowania znajdą przepisy Ustawy kodeks cywilny oraz Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawa konsumenta.
 4. Integralną część niniejszego Regulaminu stanowią następujące załączniki: 

Załącznik Nr 1 - Regulamin świadczenia usług w obrocie międzynarodowym - ważny od 1 lipca 2016 (165,52kB)
Załącznik Nr 2 - Szczegółowe warunki świadczenia usług - ważne od 1 lipca 2016 (219,33kB)
Załącznik Nr 3 - Warunki ubezpieczenia przesyłek - ważne od 1 lipca 2016 r. (97,58kB)
Załącznik Nr 4 - Szczegółowe warunki świadczenia usług - ważne od 1 listopada 2016 (235,17kB)
Załącznik Nr 5 - Regulamin świadczenia usług w obrocie międzynarodowym - ważny do 30 czerwca 2016 (116,7kB)
Załącznik Nr 6 - Szczegółowe warunki świadczenia usług - ważne do 30 czerwca 2016 (217,26kB)
Załącznik Nr 7 - Warunki ubezpieczenia przesyłek - ważne do 30 czerwca 2016 r. (98,94kB)
Załącznik Nr 8 - TOWARY ZABRONIONE W OBROCIE MIĘDZYNARODOWYM - (127kB)
Załącznik Nr 9 - TABELA DOPŁAT STREFOWYCH - (129kB)
Załącznik Nr 10 - Polityka Prywatności oBox Aneta Orzechowska

 

GBP - 26 £
EUR - 30
PLN - 130
Podaj wymiary paczki w cm